Usługi/cennik

Utworzony w Błażowej Inkubator świadczył będzie niekomercyjnie (opłaty pobierane będą jedynie w wysokości koniecznej do pokrycia kosztów wynajmu) następujące usługi:

1.            Wynajem linii technologicznej. Świadczenie usługi wynajmu sprzętu będzie dotyczyło skorzystania z linii technologicznej do tłoczenia soków. Ze względu na specjalistyczny charakter świadczonych usług, z infrastruktury linii technologicznej do przetwórstwa owocowo-warzywnego nie będzie mogła korzystać osoba, która  nie będzie posiadała wszystkich niezbędnych zezwoleń i badań lekarskich oraz nie przejdzie specjalistycznego szkolenia nt. funkcjonowania maszyn, środków ostrożności i innych. W przypadku niespełnienia powyższych warunków, użytkownik może przekazać surowiec do przetworzenia i odebrać gotowy produkt, wytworzony zgodnie z ustaloną recepturą.

2.            Świadczenie usług doradczych/szkoleniowych. Ideą funkcjonowania inkubatora, oprócz świadczenia usługi wynajmu maszyn, jest także merytoryczne wsparcie lokalnych producentów rolnych w zakresie przetwórstwa i przedsiębiorczości.

3.            Zwrot kosztów produkcji prowadzonej przez użytkowników. Producent, który zdecyduje się na współpracę i pomoc Inkubatora w pełnym zakresie, posiadając własny surowiec (np. jabłka) w zawartej z Inkubatorem umowie określa się na przykład, że jego wkładem w procesie współpracy jest surowiec oraz praca wykonana w procesie produkcyjnym (rolnik dostarcza surowiec i bierze udział w procesie produkcji wyrobu- stosuje się jego recepturę, producent firmuje produkt). W zawartej pomiędzy stronami umowie znajdą się ustalenia, dotyczące podziału ról odnośnie procesu marketingowego, magazynowania, pakowania, etykietowania, transportu do klienta i rozliczania z klientem.

Przychody z takiej sprzedaży dzielone są na producenta i Inkubator w proporcjach ustalonych w umowie. Inkubator posiada zaplecze magazynowe, nowoutworzoną stronę internetową, bogate doświadczenie w działalności promocyjno-marketingowej produktów rolnych, kontakty w środowisku lokalnym wśród działających sklepów, szkół, przychodni, szpitali, urzędów.

Dodatkowo, oprócz działalności opartej na wynajmie linii, infrastruktura w części socjalno-konferencyjnej Inkubatora wykorzystywana będzie również do innych celów (np. turystycznych, edukacyjnych). Na ten cel zostało przeznaczone pomieszczenie biurowe, które będzie wykorzystywane do prowadzenia szkoleń, spotkań i konferencji. Mając na uwadze wyraźnie turystyczną charakterystykę Doliny Strugu jako mikroregionu, upatrujemy tutaj także szansę, poprzez organizowanie pokazów produkcji a także utworzenie sklepu firmowego, gdzie turyści i klienci będą mogli zakupić świeżo wyciśnięty sok.